اخبار
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
قوانین چراغ های سیگنال چیست؟
- Apr 09, 2018 -

ماده 1 این مقررات به منظور تقویت ترافیک شهری، تسهیل حمل و نگهداری و حفظ ایمنی ترافیک برای برآوردن نیازهای ساخت و ساز اقتصادی ملی تدوین شده است.

ماده 2 سازمان ها، پرسنل نظامی، گروه ها، شرکت ها، پرسنل مدرسه، رانندگان وسایل نقلیه، شهروندان و تمامی پرسنل که به طور موقت به شهر می روند، باید از قوانین و دستورالعمل های پلیس راهنمایی پیروی کنند.

ماده 3 پرسنل و مسافران مدیریت وسایل نقلیه در بخش ها، واحدهای نظامی، سازمان ها، شرکت ها، مدارس و سایر ادارات مجبور نیستند به نقض این قانون مجازات شوند.

ماده 4 در صورت عدم تطابق در این قوانین، وسایل نقلیه و عابر پیاده باید بدون تعصب به ایمنی حمل و نقل منتقل شوند.

ماده 5 رانندگی وسایل نقلیه و عجله و سواری دام باید در سمت راست جاده ادامه یابد.

ماده 6 استفاده از پیاده روها، راهپیمایی ها یا فعالیت های دیگر که مانع ترافیک می شود بدون رضایت اداره امنیت عمومی محلی مجاز نمی باشد.

ماده 7 تجهیزات امنیتی مانند گارد محافظ باید در تقاطع های بین راه آهن و خیابان ها نصب شود.