اخبار
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
مزایای روشنایی خورشیدی
- Apr 09, 2018 -

آلودگی صوتی کاهش یافته: چراغهای خیابانی خورشیدی دارای قطعات متحرک کمتر و بدون سر و صدا هستند.

اجزاء تجهیزات مدولار: تجهیزات حساس مناسب است، به کاربران اجازه می دهد تا با توجه به نیازهای آنها انتخاب کنند و ورودی های چراغ های خیابانی را تنظیم کنند.

استفاده ایمن: لامپ های خیابانی خورشیدی سیستم های تولید انرژی خورشیدی در شرایط سخت محیطی و آب و هوایی بسیار نادر هستند. در حال حاضر بیشتر فرایندهای تولید ماژول سلول خورشیدی برای اطمینان از عملکرد بیش از 10 سال کاهش می یابد و ماژول های سلول خورشیدی تولید برق را برای 25 سال یا بیشتر تولید می کنند.

ایمنی: از سوخت های قابل اشتعال استفاده نکنید. چراغ های خورشیدی از طریق برنامه ریزی و تجهیزات مناسب، ایمنی بالایی دارند.

منبع تغذیه مستقل: چراغ خیابان خورشیدی بی نظیر دارای قابلیت عملکرد و حساسیت مستقل است.