دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
پیکربندی منبع خورشیدی خورشیدی عمومی چیست؟
- Apr 09, 2018 -

5 متر نور خورشید خورشیدی مجهز به منبع نور: 9 وات - 18 وات؛

6 متری خورشیدی خورشیدی با منبع نور: 18 وات - 30 وات؛

7 متر نور خیالی خورشیدی با منبع نور: 30 وات - 42 وات؛

8 متری نور خورشید خورشیدی مجهز به منبع نور: 42 وات -60 وات؛

9 متر نور خورشید خورشیدی مجهز به منبع نور: 60 وات -80 وات؛

10 متر نور خورشید خورشیدی با منبع نور: 80-100 وات.