دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
زمان تنظیم نور ترافیک
- Apr 09, 2018 -

تنظیم زمان چراغ های راهنمایی باید به طور خاص به موارد زیر اشاره کند:

اول، با توجه به نیازهای واقعی در نظر بگیرید که آیا برای اضافه کردن یک سیگنال نوشتاری؛

دوم، با توجه به حجم ترافیک تقاطع (به ترتیب جهت مختلف) آمار، فاصله زمانی از چراغ های ترافیک را تنظیم کنید.

سوم، با توجه به دوره های مختلف مانند صبحگاه صبح و عصر، روز، شب، و غیره، به طور مناسب تنظیم فاصله زمانی چراغ راهنمایی را به طور کامل نشان دهنده هوش و بشریت است؛

چهارم، با اندازه گیری زمان مورد نیاز برای عبور عابران پیاده از طریق اتصال در سرعت عادی، حداقل زمان عبور از سبز نور را تعیین می کند، و اتاق کافی برای کامل شدن افراد سالخورده، کودکان و عابران پیاده را با پاها و پاهای ناخوشایند ترک می کند.