دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
چگونگی شناسایی کیفیت چراغ راهنمایی چراغ
- Apr 09, 2018 -

1، مواد را ببینید: به عنوان مثال، مواد پوسته آن، تراشه، منبع تغذیه و غیره. به عنوان مثال، با استفاده از مواد پوسته، چندین مواد شایع مانند مواد PC، مواد ورق فلزی و مواد آلومینیوم ریخته گری وجود دارد.

2. تست عملکرد: انجام تست های عملکرد بر روی چراغ های ترافیک LED، مانند آزمایش حساسیت آن، قابلیت ضد ضربه، و دقت زمان، و خطای انباشته زمان بسیار بزرگ نیست.

3، آزمایش ایمنی: موارد تست ایمنی ترافیک LED بیشتر، مانند تغییر بیشتر، فشار و غیره، محتوی آزمایش هستند.

4 استانداردهای ملی: چراغ های راهنمایی و رانندگی چراغ ها استانداردهای ملی هستند، یعنی ارائه می شود، و دوره گزارش بازرسی دو سال است.